Column

Titel: Vier hennepplanten: 60 uur werkstraf!

Geschreven door: André Beckers

In het zuiden van ons land werd in oktober 2000 een teler van hennep door de politie bezocht. Aanleiding voor dit bezoek waren klachten uit de buurt over onder andere stankoverlast. De twee ambtenaren van de politie vermeldden in hun op ambtseed opgemaakt proces-verbaal: “Wij roken staande voor de voordeur een vage hennepgeur”.
Na aanbellen opende de bewoner de toegangsdeur tot zijn woning. Geconfronteerd met het verzoek van de politie om zijn woning te betreden, weigerde hij alle medewerking. Hierop maakten de ambtenaren gebruik van een door de hulpofficier van justitie afgegeven machtiging tot binnentreden. Hierdoor mocht de woning tegen de wil van de bewoner door de politie worden betreden. In de woning troffen zij vervolgens 466 henneptoppen aan. In de tuin troffen zij vier “hennepplanten met vertakkingen” aan. Deze planten bleken na weging totaal 90 kilogram te wegen. De verdachte bewoner verklaarde ten overstaan van de politie de trotse eigenaar te zijn van de vier kolossale in zijn tuin aangetroffen hennepplanten. Hij zette uiteen dat de in zijn woning aangetroffen henneptoppen afkomstig waren van zijn vier buitenplanten. Bij het lezen van deze verklaring zie ik de man in mijn verbeelding glimlachen van oor tot oor. Wat kan de politie een verdachte maken die niet meer dan vijf hennepplanten in zijn tuin aanwezig heeft? Niets toch?
Tot zijn stomme verbazing ontving hij een jaar na het bezoek van de politie een oproep om te verschijnen ter openbare terechtzitting van de Politierechter. Hem werd overtreding van de Opiumwet verweten. Volgens de Officier van Justitie had de man zich schuldig gemaakt aan het plegen van een heus misdrijf ingevolge de Opiumwet. De Officier van Justitie was zodanig onder de indruk van het formaat van de buitenplanten dat hij meende dat bij dit formaat strafvervolging moest worden ingesteld. Een terechtzitting volgde. Daar eiste de Officier van Justitie een gevangenisstraf voor de duur van 30 dagen te vervangen door 60 uur werkstraf. De raadsman voerde verweer. Hij wees er op dat ook uit de voor de politie bestemde handboeken blijkt dat buitenplanten niet zelden afmetingen van ruim twee meter per hennepplant vertonen en dat dergelijke planten per plant vele honderden toppen bevatten. Hij betoogde dat zijn cliënt er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat hij niet zou worden vervolgd. Hij benadrukte dat de teelt van niet meer dan vijf hennepplanten volgens gepubliceerde richtlijnen wordt afgedaan met “politiesepot met afstandsverklaring”. Dat wil zeggen dat oom agent de planten afpakt en volstaat met het opsteken van een waarschuwend vingertje. (In de grote steden is de politie overigens vaak niet al te flauw en blijven de vijf (buiten)planten ongemoeid achter.) Het beleid van het Openbaar Ministerie is gepubliceerd in richtlijnen. Ik citeer uit de in de Staatscourant gepubliceerde thans geldende richtlijnen: “Bij een hoeveelheid van 5 planten of minder wordt aangenomen dat er geen sprake is van beroeps- of bedrijfsmatig handelen. Deze situatie wordt gelijk behandeld als de situatie waarin wordt geconstateerd dat sprake is van een geringe hoeveelheid, bestemd voor eigen gebruik. In die gevallen volgt sepot met afstand, met als motief “gering feit”. Sepotcode: 40”. Ik wijs er op dat de richtlijn geen mededeling doet over het formaat van de planten. De raadsman concludeerde dat de Officier van Justitie in strijd met deze richtlijnen strafvervolging had ingesteld. Dit levert strijd op met het vertrouwensbeginsel, zodat hij niet-ontvankelijk moest worden verklaard in zijn strafvervolging. De Politierechter verwierp het verweer van de raadsman. Hij overwoog dat het in strijd met “de geest” van het beleid zou zijn als in een geval zoals het onderhavige geen straf zou volgen. Het ging hier immers om een grote hoeveelheid henneptoppen. Aan het feit dat deze toppen van slechts vier planten afkomstig waren ging de strafrechter voorbij. Hij veroordeelde de teler tot een werkstraf van 60 uur, waarvan 30 uur geheel voorwaardelijk. De teler verliet verbijsterd de rechtszaal. Hier had hij niet op gerekend.
Het vonnis wekt verbazing. Uit de gepubliceerde richtlijnen blijkt immers dat bij niet meer dan vijf hennepplanten geen strafrechtelijke reactie volgt. Bovendien is het een feit van algemene bekendheid dat buitenplanten vele malen groter worden dan binnenplanten. Nu de wetgever de teelt van hennep zonder hulpmiddelen als niet professioneel aanmerkt, ligt het voor de hand dat de telende cannabisconsument heel bewust kiest voor buitenteelt en dus voor grotere hennepplanten. Het zou te gek voor woorden zijn als het formaat van de plant als verborgen duiveltje in een doosje tot een straf zou leiden, terwijl dit nergens aan het publiek kenbaar is gemaakt. Tegen het vonnis van de Politierechter is op advies van de raadsman hoger beroep ingesteld. Het Gerechtshof zal de zaak over enige tijd nog eens overdoen. Het zal mij verbazen als het Gerechtshof het vonnis van de Politierechter in stand laat.

Bezoek ons

Paardestraat 29
6131 HA Sittard
Limburg - Nederland

Contact opnemen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: +31 (0)46 760 0030
Fax: +31 (0)46 760 0039

Openingstijden

Ma – Vr 09.00 – 17.00 uur
Zaterdag en zondag gesloten
Alle rechten voorbehouden © 2018, Beckers & Bergmans Advocaten
Website beheer en onderhoud LinQxx - Beter online gevonden worden