Column

Titel: Paniek door wijziging van de Tabakswet

Geschreven door: André Beckers

Recent verscheen in een aantal kranten het bericht dat het einde van de gedoogde coffeeshop nabij is. Door een aanscherping van de Tabakswet zou het vanaf 1 januari 2004 niet meer mogelijk zijn een coffeeshop geopend te houden. Enkele deskundigen maakten in de pers duidelijk dat hetgeen met de Opiumwet in de hand niet is gelukt, namelijk het sluiten van alle coffeeshops, voortaan met de Tabakswet in de hand een fluitje van een cent zal zijn. Tengevolge van een in te voeren “rookverbod” zouden coffeeshops niet langer geopend mogen blijven. Coffeeshops zouden vervangen moeten worden door enkele van overheidswege aangewezen afhaalcentra van cannabis waar roken taboe wordt.
Door de aangekondigde wetswijziging stond mijn telefoon roodgloeiend. De paniek in de branche bleek groot te zijn. Wat mij betreft is het tijd voor enige relativering. De aangescherpte tabakswet treedt voor wat betreft de uitbreiding van de “rookverboden” op 1 januari 2004 in werking. Op die datum treedt de volgende bepaling in werking: “werkgevers zijn verplicht zodanige maatregelen te treffen dat werknemers in staat worden gesteld hun werkzaamheden te verrichten zonder daarbij hinder of overlast van roken door anderen te ondervinden”. Ik merk op dat uit de tekst van de wet blijkt dat geen sprake is van een algeheel rookverbod. Roken mag op zichzelf wel, maar het mag geen hinder of overlast voor het personeel veroorzaken. Er zijn tal van maatregelen te verzinnen waardoor kan worden voorkomen dat roken hinder voor de omgeving veroorzaakt. Voor de horeca geldt bij de invoering van dit beperkt rookverbod een uitstel tot minimaal 1 januari 2005. In de berichtgeving werd voortdurend gesteld, dat coffeeshops niet kunnen worden aangemerkt als horecabedrijven. Kortom, nog maar even en het doek voor de coffeeshop valt.
De stelling dat een coffeeshop geen horecabedrijf is, is voor iemand die zich heel even in de van toepassing zijnde regelgeving verdiept bijzonder merkwaardig. De door de overheid in de Staatscourant gepubliceerde richtlijnen voor de handhaving van de Opiumwet maken volstrekt duidelijk, dat justitie uitsluitend alcoholvrije horecabedrijven als coffeeshop gedoogt. In verreweg de meeste coffeeshops kun je naast cannabis ook koffie, thee en frisdranken kopen voor het gebruik ter plaatse. Al deze coffeeshops worden door het “Bedrijfschap Horeca” aangemerkt als inschrijfplichtig horecabedrijf. Een coffeeshop is geen winkel, maar een horecabedrijf. Een coffeeshophouder uit Bergen op Zoom nam enkele jaren geleden het standpunt in dat zijn coffeeshop geen horecabedrijf was, maar een winkelbedrijf. Met die stelling wilde hij zich onttrekken aan het voor alcoholvrije horecabedrijven in die gemeente ingevoerde vervroegde sluitingstijdstip. Bij de rechtbank te Breda ving hij 3 december 1997 bot. De Bredase rechtbank oordeelde dat een coffeeshop geen winkel is, maar een horecabedrijf. Aangezien coffeeshops als horecabedrijf worden aangemerkt, is het GAK bevoegd van de coffeeshophouder sociale premies te heffen over de bij hem of haar in loondienst werkzame personeelsleden. Dat de handel in softdrugs formeel in strijd is met de Opiumwet speelt hierbij geen rol van betekenis meer, aangezien jegens coffeeshops sprake is van “van overheidswege als uitvloeisel van relevante maatschappelijke ontwikkelingen ontwikkeld algemeen of specifiek geldend consistent gedoogbeleid”. (Zie de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 21 februari 2002.) Komt aan dit consistente beleid een eind door de aanscherping van de Tabakswet? Ik dacht het niet. De Tabakswet richt zich op tabaksproducten. Cannabis is geen tabaksproduct. In de Tabakswet en de daarop berustende bepalingen wordt onder “tabaksproducten” verstaan: “producten die voor roken, snuiven, zuigen of pruimen bestemd zijn en die, al is het slechts ten dele, uit tabak bestaan”. Dit betekent dat een joint waarin tabak is gemend met cannabis onder de reikwijdte van de Tabakswet valt. Niet vanwege de in de joint aanwezige cannabis, maar vanwege de in de joint aanwezige tabak. De tabakswet is niet van toepassing op de pure cannabisjoint of de joint waarin de cannabis met andere gedroogde plantendelen dan tabak is gemengd. Ook als de cannabis puur wordt gerookt met een waterpijp of verdamper is de Tabakswet niet van toepassing. Zo beschouwd krijgt de cannabisroker juist meer rookvrijheid dan de tabaksroker. Wat een onverwachte vooruitgang voor de echte blower, die kiest voor cannabis in plaats van tabak.

Bezoek ons

Paardestraat 29
6131 HA Sittard
Limburg - Nederland

Contact opnemen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: +31 (0)46 760 0030
Fax: +31 (0)46 760 0039

Openingstijden

Ma – Vr 09.00 – 17.00 uur
Zaterdag en zondag gesloten
Alle rechten voorbehouden © 2018, Beckers & Bergmans Advocaten
Website beheer en onderhoud LinQxx - Beter online gevonden worden